OM OSS

Stien til Prestaksla er trolig svært gammel. Som de fleste stier er den et dyretråkk som etter hvert har utviklet seg til en sti. Deler av stien har vært en ferdselsvei fra den tiden det var seterdrift. Prestsetra og Buktasetra tilhørte Nesset Prestegard (gnr. 259/bnr. 1) og bruket Bukta (gnr. 259/bnr. 3). Fra fylkesvegen og opp til Teppingsmyra, er stien oppgradert til skogsveg som følge av nyplanting av gran i deler av området. Den øverste delen av stien blir brukt til rekreasjon og trening. Turstien til Prestaksla ligger inne på turappen, www.morotur.no. Dette har ført til økt bruk.

Stien starter ved fylkesveg 660 ved en avkjørsel ca. 170 m sør for Nesset Prestegard, ca. på 54 m.o.h., og går opp til toppen av fjellet Prestaksla, 609 m.o.h. Total oppstigning er 555 høydemeter. Ved kote ca. 435 deler dagens sti seg i to: Mot høyre går en sørlig rute som entrer toppen fra sørvest - samlet lengde 2,7 km. Mot venstre går en nordlig rute som når toppen fra nordøst, samlet lengde er 3,8 km. Dette gjør det mulig å gå en rundtur.

Eidsvåg Idrettslag besluttet på årsmøtet i 2020 å sette i gang et arbeid for å renovere stien. Det er inngått avtale med fem grunneiere som åpner for å iverksette nødvendige tiltak. Det er valgt en arbeidsgruppe som jobber med planene for en oppgradering av turstien. I dag har idrettslaget lagt ut en turbok ved varden på toppen. Store deler av stien ligger innenfor Prestaksla Naturreservat. Reservatet er opprettet for å verne et tilnærmet urørt skogsområde som er av stor verdi for det biologiske mangfoldet. Området ble vernet i 2010 (utvidet i 2016) for å ta vare på et viktig skogsområde. I området er det edelløvskog blandet med furuskog. I edelløvskogen er det mest hassel og litt alm. I lia nedenfor Prestaksla finnes en til dels urskogpreget furuskog.

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter Naturmangfoldsloven. Vernebestemmelsene åpner likevel for at det i begrenset grad kan søkes om unntak, bl.a. gjelder dette merking og vedlikehold av eksisterende stier som er vist på vernekartet. Det er søkt vernemyndighetene, Miljødirektoratet v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Miljøvernavdelinga), om unntak iht. forskriftenes § 4. Tiltaket er også søknadspliktig i forhold til Plan- og bygningsloven. Det er søkt Molde kommune om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett i forbindelse med renovering av stien. I den sammenheng er det utført en geologisk vurdering av farene for steinsprang i området - Skrið AS. Skredrapporten anbefaler at deler av nåværende stitrasé flyttes til et område med lav risiko for alle typer skred.
Idrettslaget har engasjert firmaet Stibyggjaren AS til å lage en beskrivelse med forslag til tiltak i tråd med krav og ønsker om å bedre sikkerhet og tilgjengelighet. Det foreslås steintrapper i de bratteste partiene, steinklopper i myr-områdene og drenerende tiltak. De foreslåtte tiltakene har en kostnadsramme på 3,1 mill. kroner. Tiltakene er tenkt finansiert gjennom egenkapital, spillemidler, lokale og regionale fond, sponsormidler og «frierier» til brukergrupper.